Ændringer som konsekvens af overgang til DKjord - den fællesoffentlige jordforureningsdatabase

Den 23. marts 2011 idriftsættes den fællesoffentlige jordforureningsdatabase DKjord.

DKjord skal bl.a. sikre en enkel og åben tilgang til oplysninger om jordforurening for landinspektører og andre interessenter.

Efter idriftsættelsen vil Kort & Matrikelstyrelsen alene registrere jordforurening på vidensniveau 1 (V1) og 2 (V2) som noteringer i matriklen på baggrund af indberetninger fra DKjord. Hidtil har KMS været ansvarlig for, at jordforurening blev registreret i matriklen som henholdsvis en notering (V1) eller med en ejendomsrelateret geografisk stedfæstelse (V2) på baggrund af indberetninger fra regionerne.

Konsekvenser for KMS applikationer, tjenester og leverancer
Information om jordforurening registreres alene som noteringer i matriklen efter idriftsættelse af DKjord den 23. marts 2011. V2-geometri bliver ikke længere vist i matrikeldata i KMS´ leverancer, applikationer og webtjenester. Fremover vises jordforureninger med en lodret skravering. Skraveringen dækker hele jordstykket, uanset om der er tale om V1 eller V2-forurening.

I KMS´ leverancer, applikationer og webtjenester vil attributten Omfang for V2-registreringer foretaget efter idriftsættelse af DKjord den 23. marts 2011 have værdien ”ukendt”. For V2-registreringer foretaget før idriftsættelse af DKjord, vil attributten Omfang have enten værdien ”hel” eller ”delvis”.

For registreringsmeddelelser, som udsendes til henholdsvis kommune, region, Tinglysningen og Skat i forbindelse med enten en matrikulær ændring eller ændring af notering i matriklen vedr. registreret jordforurening, vil gælde at der efter idriftsættelse af DKjord den 23. marts 2011 ikke længere vil være information vedr. omfang af noteret jordforurening på matrikelnummer.

Fremover vises jordforureninger med en skravering der dækker hele jordstykket, uanset om der er tale om jordforurening på vidensniveau 1 eller på vidensniveau 2.

Enkelte af Kortforsyningens tjenester ændres som følge af, at jordforurening nu kun vises som en notering i matrikelkortet. Detaljeret beskrivelse kan ses nedenfor. Det skal dog bemærkes, at der kan komme tilpasninger og justeringer i tiden frem til idriftsættelse.

Læs mere
Yderligere oplysninger om DKjord og adgang til registreringer om jordforurening findes på http://www.miljoeportal.dk/
Registreringer af jordforurening vil være tilgængelige på Danmarks Miljøportal og som webservices.

Kortforsyningen og DKjord
Som konsekvens af etableringen af DKjord forsvinder jordforurening fra matrikelkortet som andet end notering på jordstykket.
Dette har konsekvenser for følgende tjenester:

WMS:mat
Laget Jordforureningv2 forsvinder fra tjenesten, og lagene Temaflader og Temalinie vil ikke længere vise Jordforureninger. Fremover kan Jordforurening derfor kun ses i laget Jstnotjordforurening, der viser jordstykker som har noteret jordforurening (både V1 og V2) med en skravering der dækker hele jordstykket (som idag).
 
WMS:mat_sldfe
Laget Jordforureningv2 forsvinder fra tjenesten, og laget Temalinie vil ikke længere viser Jordforureninger. Fremover kan Jordforurening derfor kun ses i laget Jstnotjordforurening, der viser jordstykker som har noteret jordforurening (V1 eller V2). Da denne tjeneste lægger op til at brugere producerer deres egen kartografi (med SLD), foretages ingen kartografiske ændringer her.
 
WMS:mat_temaflader Afledt af tjenesten WMS:mat, som beskrevet ovenfor
WMS:mat_temaflader_sldfe Afledt af tjenesten WMS:mat_sldfe, som beskrevet ovenfor
WFS:mat_gmlsfp
Objekttypen kms:Jordforureningv2 udgår.
Objekttypen kms:TemaFlade vil ikke længere indeholde objekter med værdien "Temaflade, jordforurening-v2" i attributten kms:featureType.
Objekttypen kms:TemaLinie vil ikke længere indeholde objekter med værdierne "Temalinie, jordforurening-v2, skal følge skel", "Temalinie, jordforurening-v2, skal følge skelbillede" eller "Temalinie, jordforurening-v2, skal ikke følge skel" i attributten kms:featureType.
 
WFS:mat_gml2
Objekttypen kms:Jordforureningv2 udgår.
Objekttypen kms:TemaLinie vil ikke længere indeholde objekter med værdierne "Temalinie, jordforurening-v2, skal følge skel", "Temalinie, jordforurening-v2, skal følge skelbillede" eller "Temalinie, jordforurening-v2, skal ikke følge skel" i attributten kms:featureType.
 
WFS:mat_temaflader_gmlsfp Afledt af tjenesten WFS:mat_gmlsfp, som beskrevet ovenfor
WFS:mat_temaflader_gml2 Afledt af tjenesten WFS:mat_gml2, som beskrevet ovenfor

 

________________

18 marts 2011