Geonøgler, REST

Kortforsyningen RestGeokeys dokumentation

Vigtigt!

Kortforsyningen REST Geokeys er et REST API med GeoJSON og XML som udvekslingsformater. Servicen giver adgang til en række af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings data som administrative områder, matrikulære informationer og højdedata. 

Servicen tilgås via Kortforsyningen og kræver login. Det er muligt at anvende alle Kortforsyningens metoder til authentication. Læs mere om authentication. Eksemplerne nedenfor indeholder IKKE login, så husk at tilføje dette selv, hvis du prøver det i dit eget miljø.

 

Eksempel implementeringer

Vi har været i værkstedet og sat et par eksempler op i OpenLayers og Leaflet.

 logo for LeafletLogo for OpenLayers

 https://github.com/Kortforsyningen/Demo/tree/master/examples

 

Implementerings eksempler finder du her

 

Migrering fra Geokeys_v4, Geokeys_v3(aka Geonøgler, SOAP) og Geonøgler classic

Stort set alle metoder i de gamle geonøgler er samlet i RestGeoKeys_v2 - Mapning af metoder(Excel)

Versionering

VersionDatoBeskrivelse af ændringer
2.0Marts 2021Adskillelse af koordinatpar med semikolon kræver URL encoding/percent escape - med andre ord skal ; angives som %3B
2.0Februar 2021
 • Metoderne 'adresse', 'nadresse', 'padresse' og vej er udfaset. Man bør benytte tjenester der trækker på DAR i stedet.
2.0Juli 2020
 • Metoden 'koortrans' er udfaset til fordel for webproj servicen. Dokumentationen er fjernet.
2.0September 2016
 • Metoden 'hoejde' er udvidet med data fra overflade modellen
2.0April 2016
 • Slettet dokumentation for den udfasede metode 'sted'
2.0Januar 2016
 • Det er nu muligt at få geometrier ud i tre målforhold for følgende metoder: sogn, kommune, politikreds, opstillingskreds, postdistrikt og retskreds
2.0December 2015
 • Postdistrikt kan fremsøges på baggrund af sognenavn og sognekode. Sogn kan nu også fremsøges med sognekode.
2.0November 2015
 • Tilføjet metode retskreds.
2.0Oktober 2015
 • Tilføjet metode opstillingskreds.
2.0Juni 2015
 • Tilføjet metode stedv2.
2.0September 2014
 • Søgning på kommune opdateret, så det nu er muligt at finde en kommune, ved at angive en position (punkt). I tillæg er geometri nu muligt i output.
2.0August 2014
 • Søgning på Matrikelnummer ændret til kun at kræve ét tegn for matrikelnummer, mod tidligere to tegn. Det gælder også wildcardsøgning. 
2.0Marts 2014
 • Wildcard søgning på Matrikelnummer er tilføjet. Man kan således få returneret alle matrikelnumre begyndende med fx 11 i et ejerlav. 
2.0Marts 2014
 • Politikredse tilføjet. Det er således muligt at søge efter politikredse ved at angive navn, kredsnavn eller position.
2.0Februar 2014
 • XML tilføjet som udvekslingsformat. Anvend f=xml.
 • Geometrier er i XML udtrykt som WKT. Se evt. mere om WKT
 • Det maksimale antal objekter i et svar er hævet til 10.000.
2.0November 2013
 • Format ændret fra JSON til GeoJSON, herunder at atrributes nu hedder properties, envelope hedder nu bbox m.fl. Se evt. GeoJSON format specifikationen.
 • Afstandssortering på vej og sted
 • Parameter fs udfaset. Det betyder, at der nu kun er et returformat: GeoJSON
 • Diverse indholdsmæssige forbedringer af dokumentationen.

Bemærk, at denne version ikke er bagudkompatibel med v1.1!

1.1September 2013

Ikke længere tilgængelig

 • RestGeoKeys_v1.1 svarer til RestGeoKeys_beta
 • Forbedret performance
 • Understøttelse af paging af resultat med parameterne hits, offset og count
 • I tillæg til fx envelope og/eller centroide er også geometri nu indeholdt i svaret for følgende objekter: Matrikelnr, SFEEjendom, ESREjendom, Adresse, PAdresse, NAdresse. Bemærk, at ønskes der geometri i responset skal dette tilvælges med parameteren geometry.
 • Udvidet søgefunktionalitet på adresse, vej, ejerlav og sted, således at søgninger kan afgrænses til fx en liste af kommuner, en liste af postdistrikter, et rektangulært geografisk område i tillæg til allerede eksisterende kriterier.

Bemærk, at denne version ikke er bagudkompatibel med v1.0!

1.0Februar 2013

Ikke længere tilgængelig
Første release af Rest Geokeys.

Generelle parametre

ParameterTypeObl.Beskrivelse
hitsHeltalNejAngiver det maksimale antal objekter i responset. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien på 25. Den maksimalt tilladte værdi er 10000.
offsetHeltalNejOffset anvendes sammen med hits til paging af resultater. Offset angiver fra hvilket objekt, svaret skal indeholde. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien på 0. Ønskes objekter fra nummer 6 til og med 10, anvendes offset=6&hits=5.
countBooleanNejHvis count=true returneres kun antallet af objekter i svaret. Er tiltænkt at skulle anvendes i forbindelse med paging.
fStringNejFormatet. Tilladte værdier er json, jsonp og xml. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien json.
callbackStringNejAngiver callback metodenavn. Anvendes altid sammen med f=jsonp.
outgeorefStringNejAngiver det geografiske referencesystem, som geometrierne i responset skal udtrykkes i. Angives parameteren ikke anvendes standardværdien EPSG:25832. Parameteren har ingen betydning for metoder, der ikke returnerer geometrier.
scaleStringNejAngiver målforholdet (detaljeringsgraden) af geometrien. Gyldige værdier er 10000, 500000 og 2000000. Standardværdien er 500000. Parameteren har kun betydning når geometry=true. Understøttes af følgende metoder: Kommune, Sogn, Opstillingskreds, Politikreds, Retskreds, Postdistrikt. Bemærk at geometrier kan blive meget store/komplekse, især i scale=10000. Det anbefales derfor at anvende scale med omhu, altså anvend scale=2000000 eller 500000 så vidt muligt. Visse metoder vil begrænse antallet af returnerede objekter til 3 (svarende til hits=3), hvis der anvendes scale=10000. Se dette under de enkelte metoder. 
geometryBooleanNejAngiver, om de enkelte objekters geometri skal medtages i svaret. Standardværdien er false, altså at geometri ikke er med. Bemærk at visse metoder ikke returnerer objektgeometry. Se mere under de enkelte metoder.

 

Bemærk at visse af de ovennævnte parametre ikke understøttes af alle metoder. Det er fx parametre som count, offset og hits i forbindelse med hoejde og koordinattransformation. Det fremgår under de enkelte metoder, hvis en eller flere parametre ikke understøttes.

Fejlbeskeder

Når en forespørgsel ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne vil der returneres en fejlbesked. Eksempler på forespørgsler, der vil returnere i en fejl er manglende parametre og ugyldige parameterværdier. Det er tilsigtet, at fejlbeskederne skal være så fyldestgørende som muligt.

Fejlbesked i JSON

{"error": {
 "kode": 400,
 "message": "Manglende eller forkert input",
 "details": ["Input parametre er ikke gyldig."]
}}

Fejlbesked i XML

<ServiceResponse>
  <error>
    <kode>400</kode>
    <message>Manglende eller forkert input</message>
    <description>Input parametre er ikke gyldig.</description>
  </error>
</ServiceResponse>

 

 

Postdistrikt

Med postdistrikt får man returneret en liste af postdistrikter, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk, at information om sogn kun medtages i responset, når postdistriktet er fremsøgt vha. sognnavn eller sognkode.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kode": "8900", 
  "navn": "Randers C", 
  "sogn_kode": "8182", 
  "sogn_navn": "Sankt Peders", 
  "sogn_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=sogn&sognkode=8182" 
 }, 
 "bbox": [ 562364.31, 6257220.39, 564912.54, 6259076.62 ],
 "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties> 
      <kode>8930</kode> 
      <navn>Randers NØ</navn> 
      <sogn> 
        <kode>8182</kode> 
        <navn>Sankt Peders</navn> 
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sogn&amp;sognkode=8182</href> 
      </sogn> 
    </properties> 
    <bbox>POLYGON((562810.570000000065 6257384.41000000015,575842.209999999963 6257384.41000000015,575842.209999999963 6269504.41000000015,562810.570000000065 6269504.41000000015,562810.570000000065 6257384.41000000015))</bbox>
    <geometry/>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Postdistrikt fremfundet vha. postnummer

Find postdistrikt med postnummer postnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
postnrStringJaPostnummer fx "2100" svarende til København Ø. Angives altid som fire cifre evt. foranstillet 0 fx "0900".

Vis postdistrikt med postnummer 2100.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&postnr=2100

JSONP forespørgsel.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&postnr=2100&f=jsonp&callback=test

Postdistrikt fremfundet vha. postdistriktets navn

Find postdistrikt med navn postnavn.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
postnavnStringJaEt helt eller dele af postdistriktets navn fx "København", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".

Vis postdistrikter der indeholder "skov".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&postnavn=*skov*

Vis postdistrikter der indeholder "skov" og medtag objektgeometri i målforhold 1:2.000.000.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&postnavn=*skov*&geometry=true&scale=2000000

Postdistrikt fremfundet vha. sognkode

Find postdistrikter som sogn defineret af sognkode ligger indenfor/overlapper.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sognkodeStringJaSognekode fx "8182" svarende til Sankt Peders sogn.

Vis postdistrikter hvori sogn med sognkode 8182 er beliggende i/overlapper.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&sognkode=8182

Postdistrikt fremfundet vha. sognnavn

Find postdistrikter som sogn defineret af sognnavn ligger indenfor/overlapper.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sognnavnStringJaEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".
Vis postdistrikter hvori sogne med sognnavn "sankt*" er beliggende i/overlapper.

https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=postdistrikt&sognnavn=sankt*

Kommune

Med kommune får man returneret en liste af kommuner, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kode": "0101",
  "navn": "Københavns Kommune",
  "region_kode": "1084",
  "region_navn": "Region Hovedstaden"
 },
 "bbox": [
  716908.438,
  6168578.145,
  734618.101,
  6182091.85
 ],
 "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <kode>0101</kode>
      <navn>Københavns Kommune</navn>
      <region>
        <kode>1084</kode>
        <navn>Region Hovedstaden</navn>
      </region>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((716908.438 6168578.145,734618.101 6168578.145,734618.101 6182091.850,716908.438 6182091.850,716908.438 6168578.145))</bbox>
    <geometry/>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Kommune fremfundet vha. kommunekode

Find kommune med kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
komkodeStringJaKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune. Angives altid som fire cifre med foranstillet 0.

Vis kommune med kommunekode 0101.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&komkode=0101

Vis kommune med kommunekode 0101 i XML.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&komkode=0101&f=xml

Vis kommune med kommunekode 0101 i XML og medtag objektgeometri.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&komkode=0101&f=xml&geometry=true

Kommune fremfundet vha. kommunenavn og region

Find kommune med kommunenavn komnavn og i region med regionskode regkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
komnavnStringDelvisEt helt eller dele af et kommunenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*". Parameteren skal være tilstede, hvis regkode ikke anvendes.
regkodeStringDelvisRegionskode fx "1084", svarende til Region Hovedstaden. Parameteren skal være tilstede, hvis komnavn ikke anvendes.

Vis kommuner der indeholder "skov".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&komnavn=*skov*

Vis kommuner i Region Hovedstaden.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&regkode=1084

Vis kommuner i Region Hovedstaden og med objektgeometri i 1:500.000 (standard scale).
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&regkode=1084&geometry=true

Kommune fremfundet vha. et geografisk punkt

Find kommune som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi..
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis kommune som punktet 550000;6220000 er beliggende i.
api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&geop=550000,6220000

Vis kommune som EPSG:4326 punktet 11.39683742,55.66003658 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Sogn

Med sogn får man returneret en liste af sogne, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000.

 

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kode": "7004",
  "navn": "Skt Andreas,Kbhvn"
 },
 "bbox": [
  723907.677,
  6176433.889,
  724483.175,
  6177275.264
 ],
 "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <kode>7004</kode>
      <navn>Skt Andreas,Kbhvn</navn>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((723907.677 6176433.889,724483.175 6176433.889,724483.175 6177275.264,723907.677 6177275.264,723907.677 6176433.889))</bbox>
    <geometry/>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Sogn fremfundet med navn og kommune

Find sogn med navn sognnavn.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sognnavnStringDelvisEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".

Request

Vis alle sogne, der starter med "Skt".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sogn&sognnavn=Skt*

Sogn fremfundet med sognekode

Find sogn med koden sognkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sognkodeStringJaSognekode fx 8182.

Request

Vis sogn med sognekode 8182.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sogn&sognkode=8182

Vis sogn med sognekode 8182 med geometri i mest detaljerede målforhold (1:10.000).
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sogn&sognkode=8182&geometry=true&scale=10000

Politikreds

Med politikreds får man returneret en liste af politikredse, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000. Antallet af returnerede objekter er begrænset til 3, når scale=10000!

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kode": "8",
  "navn": "Midt- og Vestsjællands Politi",
  "CPR_NR": "1467"
 },
 "bbox": [
  617313, 
  6126141, 
  719346, 
  6209596],
 "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
    <Feature>
        <properties>
            <kode>8</kode>
            <navn>Midt- og Vestsjællands Politi</navn>
            <CPR_nr>1467</CPR_nr>
        </properties>
        <bbox>POLYGON((617313.000 6126141.000,719346.000 6126141.000,719346.000 6209596.000,617313.000 6209596.000,617313.000 6126141.000))</bbox>
    </Feature>
</FeatureCollection>

Politikreds fremfundet vha. politikredsnummer

Find politikreds med kredsnummer polkredsnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
polkredsnrStringJaPolitikredsnummer fx "8" svarende til Midt- og Vestsjællands Politi.

Vis politikreds med kredsnummer 8.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=politikreds&polkredsnr=8

Vis politikreds med kredsnummer 8 og medtag objektgeometri i målforhold 1:2.000.000.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=politikreds&polkredsnr=8&geometry=true&scale=2000000

 

Politikreds fremfundet vha. politikredsens navn

Find politikreds med navn polkredsnavn.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
polkredsnavnStringJaEt helt eller dele af postdistriktets navn fx "Syd*", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*".

Vis politikredse med navn, der starter med "syd".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=politikreds&polkredsnavn=syd*

Politikreds fremfundet vha. et geografisk punkt

Find politikreds som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi..
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis politikreds som punktet 550000;6220000 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=politikreds&geop=550000,6220000

Vis politikreds som EPSG:4326 punktet 11.39683742,55.66003658 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=politikreds&
geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Opstillingskreds

Med opstillingskreds får man returneret en liste af opstillingskredse, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000. Antallet af returnerede objekter er begrænset til 3, når scale=10000!

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },

 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "navn": "Hedensted",
    "opstillingskreds_nummer": "72",
    "valgkreds_nummer": "11",
    "storkreds": "Østjylland",
    "landsdel": "Midtjylland-Nordjylland"
   },
   "bbox": [
    524148.95,
    6169530,
    569039,
    6197859.21
   ],
  "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
    <Feature>
        <properties>
     <navn>Hedensted</navn>
     <opstillingskreds_nummer>72</opstillingskreds_nummer>
     <valgkreds_nummer>11</valgkreds_nummer>
     <storkreds>Østjylland</storkreds>
     <landsdel>Midtjylland-Nordjylland</landsdel>
        </properties>
        <bbox>POLYGON((524148.950 6169530.000,569039.000 6169530.000,569039.000 6197859.210,524148.950 6197859.210,524148.950 6169530.000))</bbox>
    </Feature>
</FeatureCollection>

Opstillingskreds fremfundet vha. opstillingskredsnr.

Find opstillingskreds med kredsnummer opstnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
opstnrStringJaOpstillingskredsnummer fx "72" svarende til Hedensted.

Vis opstillingskreds med kredsnummer 72.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=opstillingskreds&opstnr=72

Vis opstillingskreds med kredsnummer 72 og medtag objektgeometri i målforhold 1:2.000.000.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=opstillingskreds&opstnr=72&geometry=true&scale=2000000

 

Opstillingskreds fremfundet vha. opstillingskredsnavn

Find opstillingskreds med navn opstnavn.
ParameterTypeObl.Beskrivelse
opstnavnStringJaEt helt eller dele af opstillingskredsens navn fx "Hed*". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "hed*", "*sted" og "*den*".

Vis opstillingskredse med navn, der slutter med "sted".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=opstillingskreds&opstnavn=*sted

Opstillingskreds fremfundet vha. et geografisk punkt

Find opstillingskreds som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi..
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis opstillingskreds som punktet 550000;6220000 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=opstillingskreds&geop=550000,6220000

Vis opstillingskreds som EPSG:4326 punktet 11.39683742,55.66003658 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=opstillingskreds&
geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Retskreds

Med retskreds får man returneret en liste af retskredse, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Geometrierne kan blive store, så fravælg geometrier (default), hvis du ikke skal bruge dem til noget, alternativ vælg scale=2000000. Antallet af returnerede objekter er begrænset til 3, når scale=10000!.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "navn": "Retten i Horsens",
    "retskreds_nummer": "8",
    "retskreds_kode": "1157"
   },
   "bbox": [
    524148.95, 6169530, 583375, 6230480.82
   ],
  "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
    <Feature>
        <properties>
     <navn>Retten i Horsens</navn>
     <retskreds_nummer>8</retskreds_nummer>
     <retskreds_kode>1157</retskreds_kode>
        </properties>
        <bbox>POLYGON((524148.950 6169530.000,583375.000 6169530.000,583375.000 6230480.820,524148.950 6230480.820,524148.950 6169530.000))</bbox>
    </Feature>
</FeatureCollection>

Retskreds fremfundet vha. retskredsnr.

Findretskreds med retskredsnummer retskredsnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
retskredsnrStringJaRetskredsnummer fx "8" svarende til Retten i Horsens.

Vis retskreds med retskredsnummer 8.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=retskreds&retskredsnr=8

Vis retskreds med retskredsnummer 8 og medtag objektgeometri i målforhold 1:2.000.000.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=retskreds&retskredsnr=8&geometry=true&scale=2000000

 

Retskreds fremfundet vha. retskredsnavn

Find retskreds med navn retskredsnavn.
ParameterTypeObl.Beskrivelse
retskredsnavnStringJaEt helt eller dele af retskredsens navn fx "hor*". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "hor*", "*ens" og "*rse*".

Vis retskredse med navn, der slutter med "ens".
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=retskreds&retskredsnavn=*ens

Retskreds fremfundet vha. et geografisk punkt

Find retskreds som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi..
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis retskreds som punktet 550000;6220000 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=retskreds&geop=550000,6220000

Vis retskreds som EPSG:4326 punktet 11.39683742,55.66003658 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=retskreds&
geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Ejerlav

Med ejerlav får man returneret en liste af ejerlav, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Bemærk: Denne metode indeholder ikke geometri! Parametereren geometry er således uden betydning. Den enkelte vejs rektangulære udstrækning fremgår i elementet bbox og med den forespurgte projektion jf. parameteren outgeoref.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kode": 240751,
  "navn": "Guderup By, Herlufsholm",
  "kommune_kode": "0370",
  "kommune_navn": "Næstved Kommune",
  "kommune_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=kommune&komkode=0370"
 },
 "bbox": [
  670182.521,
  6125918.523,
  671840.436,
  6128580.854
 ],
 "geometry": null
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <kode>240751</kode>
      <navn>Guderup By, Herlufsholm</navn>
      <kommune>
        <kode>0370</kode>
        <navn>Næstved Kommune</navn>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?amp;method=kommune&amp;komkode=0370</href>
      </kommune>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((670182.521 6125918.523,671840.436 6125918.523,671840.436 6128580.854,670182.521 6128580.854,670182.521 6125918.523))</bbox>
    <geometry/>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Ejerlav fremfundet med ejerlavskode

Find ejerlav med ejerlavskode ejkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ejkodeStringJaEjerlavskode fx 240751 svarende til Guderup By, Herlufsholm.

Vis ejerlav med ejerlavskode 240751.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&ejkode=240751

Ejerlav fremfundet med navn og kommune

Find alle ejerlav med navn ejnavn og/eller i kommune(r) defineret af kommunekode komkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ejnavnStringDelvisEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*". Parameteren skal være tilstede, hvis komkode ikke anvendes.
komkodeStringDelvisKommunekode fx "0370" svarende til Næstved kommune eller en liste af kommunekode fx "0370;0101". Angives altid som fire cifre med foranstillet 0. Parameteren skal være tilstede, hvis ejnavn ikke anvendes.

Vis ejerlav startende med Herluf.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&ejnavn=Herluf*

Vis ejerlav i Næstved kommune.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&komkode=0370

Vis ejerlav i Næstved kommune i XML.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&komkode=0370&f=xml

Vis ejerlav i Næstved og Albertslund kommune.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&komkode=0370;0165

Ejerlav fremfundet med navn og geografisk rektangel

Find alle ejerlav med navn ejnavn i et geografisk afgrænset område defineret af kommunekode geoenv med referencesystem georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
ejnavnStringDelvisEt helt eller dele af et sognenavn fx "Roskilde", dog minimum to tegn langt udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "ros*", "*ilde" og "*ski*". Parameteren skal være tilstede, hvis komkode ikke anvendes.
geoenvStringDelvisDefinerer en geografisk envelope, som matriklerne skal befinde sig i. Envelope defineres af left,bottom;right,top også kaldet minx,miny;maxx,maxy med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi.

Vis ejerlav indeholdende "by" i geografisk rektangel. Husk at ; skal skrives med URL encoding og altså som %3B
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&geoenv=656000,6121000%3B660000,6131000&ejnavn=*by*

Matrikelnr

Med matrikelnr får man returneret en liste af matrikelnumre, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "matrikelnr": "10b",
  "centroid_x": 550906.858,
  "centroid_y": 6218701.66,
  "ejerlav_kode": 1061252,
  "ejerlav_navn": "Javngyde By, Tulstrup",
  "ejerlav_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&ejkode=1061252"
 },
 "bbox": [
  550891.218,
  6218684.242,
  550923.197,
  6218719.515
 ],
 "geometry": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": 
 }
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <matnr>11y</matnr>
      <centroid>POINT(549923.083 6220082.605)</centroid>
      <ejerlav>
        <kode>1061252</kode>
        <navn>Javngyde By, Tulstrup</navn>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?amp;method=ejerlav&amp;ejkode=1061252</href>
      </ejerlav>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((549813.570 6219957.775,550059.659 6219957.775,550059.659 6220224.968,549813.570 6220224.968,549813.570 6219957.775))</bbox>
    <geometry>POLYGON((550005.956 6219997.289,550016.928 6219990.668,550022.486 6219997.75,550025.981 6219994.21,550028.871 6219986.866,550029.585 6219982.212,550039.919 6219975.228,550044.883 6219971.534,550055.227 6219960.507,550059.659 6219957.775,550051.949 6220017.834,550048.785 6220043.426,550047.824 6220062.316,550043.002 6220083.391,550013.747 6220133.008,549979.261 6220127.307,549940.467 6220116.769,549905.48 6220112.49,549907.518 6220168.236,549910.643 6220224.968,549892.366 6220224.102,549869.82 6220201.279,549848.621 6220167.317,549838.2 6220151.714,549813.57 6220132.182,549813.93 6220110.816,549818.807 6220077.918,549823.604 6220055.899,549868.272 6220047.188,549893.159 6220038.763,549914.855 6220028.831,549951.699 6219998.989,549996.086 6219960.153,550005.956 6219997.289))</geometry>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Matrikelnr fremfundet med matrikelnummer og/eller ejerlav

Find/valider matrikel med matrikelnummer matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejEt helt eller dele af et matrikelnummer fx "11y", dog minimum et tegn udover wildcard. Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "1*", "*1y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis matrikelnumre i ejerlav med ejerlavskode 240751.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&ejkode=240751&geometry=true

Vis antal matrikelnumre i ejerlav med ejerlavskode 240751.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&ejkode=240751&count=true

Vis matrikelnumre i ejerlav med ejerlavskode 240751 med geometry i EPSG:4326.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&ejkode=240751&geometry=true&outgeoref=EPSG:4326

Vis matrikelnummer "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252 i XML.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&ejkode=1061252&matnr=11y&geometry=true&f=xml

Vis matrikelnumre, begyndende med "11" i ejerlav med ejerlavskode 1061252.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&ejkode=1061252&matnr=11*

Matrikelnr fremfundet vha. en rektangel

Find matrikelnumre i et rektangulært område defineret af geoenv i referencesystem georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi.
geoenvStringNejDefinerer en geografisk envelope, som matriklerne skal befinde sig i. Envelope defineres af left,bottom;right,top også kaldet minx,miny;maxx,maxy med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.

Vis alle matrikelnumre beliggende indenfor et rektangel defineret af 11.3930,55.6550 og 11.3970,55.6650 i EPSG:4326. Husk at ; skal have URL encoding/percent escape og derfor er %3B
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&georef=EPSG:4326&geoenv=11.3930,55.6550%3B11.3970,55.6650&geometry=true

Matrikelnr fremfundet vha. en polygon

Find matrikelnumre i et område defineret af polygonen geopol i referencesystem georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop og geoenv er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi.
geopolStringNejDefinerer en geografisk polygon, som matriklerne skal befinde sig i. En polygon består af minimum 3 punkter, og defineres af x1,y1;x2,y2;xn;yn;x1,y1 med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Bemærk at første og sidste koordinat skal være ens.

Vis alle matrikelnumre beliggende indenfor polygonen defineret af 550000,6220000 550000,6222000 551000,6221000 og 550000,6220000. Husk at ; skal have URL encoding/percent escape og derfor er %3B
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&geopol=550000,6220000%3B550000,6222000%3B551000,6221000%3B550000,6220000&geometry=true

Matrikelnummer fremfundet vha. et punkt

Find matrikelnummer for den matrikel, som punktet geop defineret i referencesystem georef er beliggende i.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
georefStringNejProjektion som geop er angivet i. Mulige værdier er EPSG:25832, EPSG:28533, EPSG:32632, EPSG:32633, EPSG:4326, EPSG:3857, EPSG:3395. EPSG:25832 er standardværdi..
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum. Parameteren anvendes sammen med georad.

Vis matrikelnummer, som EPSG:25832 punktet 550000,6221000 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&geop=550000,6221000&geometry=true

Vis matrikelnummer, som EPSG:4326 punktet 11.2930,55.6550 er beliggende i.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&georef=EPSG:4326&geop=11.2930,55.6550&geometry=true

ESREjendom (vurderingsejendom)

Med esrejendom får man returneret en liste af samlede faste ejendomme og matrikler, der indgår i vurderingsejendommen. Den returnerede geometri er vurderingsejendommens geografiske udstrækning i form af det mindste rektangel, der omkranser ejendommens tilknyttede matrikler.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "esrejdnr": "7460009948",
  "sfeejendom_sfeejdnr": 4284410,
  "matrikel_matrikelnr": "10b",
  "matrikel_centroid_x": 550906.858,
  "matrikel_centroid_Y": 6218701.66,
  "matrikel_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&matrikelnr=10b",
  "ejerlav_kode": 1061252,
  "ejerlav_navn": "Javngyde By, Tulstrup",
  "ejerlav_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&ejkode=1061252"
 },
 "bbox": [
  550891.218,
  6218684.242,
  550923.197,
  6218719.515
 ],
 "geometry": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": 
 }
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <esrejdnr>1900000299</esrejdnr>
      <sfeejdnr>2132561</sfeejdnr>
      <matrikel>
        <matnr>1d</matnr>
        <centroid>POINT(707291.562 6185118.349)</centroid>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&amp;ejkode=20951&amp;matnr=1d</href>
      </matrikel>
      <ejerlav>
        <kode>20951</kode>
        <navn>Bringe By, Værløse</navn>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&amp;ejkode=20951</href>
      </ejerlav>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((707265.382 6185096.749,707316.067 6185096.749,707316.067 6185139.884,707265.382 6185139.884,707265.382 6185096.749))</bbox>
    <geometry>POLYGON((707267.162 6185112.845,707266.088 6185107.123,707265.382 6185103.274,707305.121 6185097.634,707311.353 6185096.749,707314.253 6185114.072,707316.067 6185131.163,707271.509 6185139.884,707267.162 6185112.845))</geometry>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Vurderingsejendom fremfundet med esrejdnr

Find/valider vurderingsejendom med ejendomsnummer esrejdnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
esrejdnrStringNejVurderingsejendomsnummer fx "1900000299".

Vis vurderingsejendom med ejendomsnummer 1900000299.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=esrejendom&esrejdnr=1900000299&geometry=true

Vurderingsejendom fremfundet med samlet fast ejendom

Find vurderingsejendom hvori den samlede faste ejendom med ejendomsnummer sfeejdnr indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sfeejdnrStringNejSamlet fast ejendomsnummer fx "9025885".

Vis vurderingsejendom med ejendomsnummer 9025885.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=esrejendom&sfeejdnr=9025885&geometry=true

Vurderingsjendom fremfundet med et matrikelnr

Vis vurderingsejendom hvori matrikelnr matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejMatrikelnummer fx "11y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis vurderingsjendom hvori matrikelnr "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252 indgår.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=esrejendom&ejkode=1061252&matnr=11y&geometry=true

SFEEjendom (samlet fast ejendom)

Med sfeejendom får man returneret en liste af samlede faste ejendomme, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier. En samlet fast ejendom består af en eller flere matrikler. Den returnerede geometri er vurderingsejendommens geografiske udstrækning i form af det mindste rektangel, der omkranser ejendommens tilknyttede matrikler.

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "sfeejdnr": 4284410,
  "matrikel_matrikelnr": "10b",
  "matrikel_centroid_x": 550906.858,
  "matrikel_centroid_Y": 6218701.66,
  "matrikel_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=matrikelnr&matrikelnr=10b",
  "ejerlav_kode": 1061252,
  "ejerlav_navn": "Javngyde By, Tulstrup",
  "ejerlav_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=ejerlav&ejkode=1061252"
 },
 "bbox": [
  550891.218,
  6218684.242,
  550923.197,
  6218719.515
 ],
 "geometry": {
  "type": "Polygon",
  "coordinates": 
 }
 }]
}

Returtype XML (eksempel)

<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
  <Feature>
    <properties>
      <sfeejdnr>9025885</sfeejdnr>
      <matrikel>
        <matnr>34e</matnr>
        <centroid>POINT(675219.324 6128819.677)</centroid>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?amp;method=matrikelnr&amp;ejkode=270854&amp;matnr=34e</href>
      </matrikel>
      <ejerlav>
        <kode>270854</kode>
        <navn>Rislev By, Rislev</navn>
        <href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?amp;method=ejerlav&amp;ejkode=270854</href>
      </ejerlav>
    </properties>
    <bbox>POLYGON((675129.288 6128812.883,675223.898 6128812.883,675223.898 6128865.298,675129.288 6128865.298,675129.288 6128812.883))</bbox>
    <geometry>POLYGON((675148.258 6128855.218,675163.801 6128848.127,675174.524 6128843.242,675184.035 6128840.226,675197.354 6128830.416,675206.289 6128826.446,675210.348 6128819.653,675219.306 6128816.589,675223.898 6128812.883,675223.386 6128824.601,675135.15 6128865.298,675129.288 6128864.177,675148.258 6128855.218))</geometry>
  </Feature>
</FeatureCollection>

Samlet fast ejendom fremfundet med sfeejdnr

Find/valider samlet fast ejendom med samlet fast ejendomsnummer sfeejdnr.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
sfeejdnrStringNejSamlet fast ejendomsnummer fx "9025885".

Vis samlet fast ejendom med ejendomsnummer 9025885.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sfeejendom&sfeejdnr=9025885&geometry=true

Samlet fast ejendom fremfundet med et matrikelnr

Vis samlet fast ejendom hvori matrikelnr matnr i ejerlav med ejerlavskode ejkode indgår.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
matnrStringNejMatrikelnummer fx "11y".
ejkodeIntJaEjerlavskode fx 1061252 svarende til Javnsgyde By, Tulstrup.

Vis samlet fast ejendom hvori matrikelnr "11y" i ejerlav med ejerlavskode 1061252 indgår.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=sfeejendom&ejkode=1061252&matnr=11y&geometry=true

Sted v2

Med sted får man returneret en liste af steder/stednavne, der opfylder søgekriterierne defineret af parameterne og deres værdier. Metoden er en forbedring af metoden Sted. Forbedringerne består i, at et sted nu kan have flere navne med forskellige statusser. Status for et stednavn kan være en af følgende: SU Godkendt, Officielt og Uofficielt. I tillæg indeholder Sted v2 også geometrien for stedet samt et adresse-id, hvis stedet kan henføres til en adresse. Bemærk, at geometritypen kan variere fra stednavn til stednavn. 

Returtype JSON (eksempel)

{
 "type": "FeatureCollection",
 "crs": {
 "type": "name",
 "properties": {"name": "EPSG:25832"}
 },
 "features": [{
 "type": "Feature",
 "properties": {
  "kategori": "ruin",
  "region_kode": "1084",
  "region_navn": "Region Hovedstaden",
  "kommune_kode": "0400",
  "kommune_navn": "Bornholm",
  "kommune_href": "https:\/\/api.dataforsyningen.dk\/RestGeokeys_v2?method=kommune&komkode=0400",
  "sogn_kode": "7565",
  "sogn_navn": "Gudhjem",
  "adresse_href": "https:\/\/dawa.aws.dk\/adresser\/null",
  "stednavneliste": [
  {
   "navn": "Sankt Anna Kapel",
   "status": "officielt"
  },
  {
   "navn": "Skt. Anna Kapelruin",
   "status": "uofficielt"
  }
  ]
 },
 "bbox": [
  879793.83,
  6134540.04,
  879793.83,
  6134540.04
 ]
 }]
}

Returtype XML (eksempel)


<FeatureCollection crs="EPSG:25832">
<Feature>
<properties>
<kategori>ruin</kategori>
<navn/>
<kommune>
<kode>0400</kode>
<navn>Bornholm</navn>
<href>https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=kommune&amp;komkode=0400</href>
</kommune>
<region>
<kode>1084</kode>
<navn>Region Hovedstaden</navn>
</region>
<sogn>
<kode>7565</kode>
<navn>Gudhjem</navn>
</sogn>
<adresse_href>https://dawa.aws.dk/adresser/null</adresse_href>
<stednavneliste>
<stednavn>
<navn>Sankt Anna Kapel</navn>
<status>officielt</status>
</stednavn>
<stednavn>
<navn>Skt. Anna Kapelruin</navn>
<status>uofficielt</status>
</stednavn>
</stednavneliste>
</properties>
<bbox>POLYGON((879793.830 6134540.040,879793.830 6134540.040,879793.830 6134540.040,879793.830 6134540.040,879793.830 6134540.040))</bbox>
</Feature>
</FeatureCollection>

 

Find sted ved hjælp af stednavn, stedkategori, kommune og/eller sogn

Sted fremfundet med stednavn stednavn, stedkategori stedkat, kommune med kommunekode komkode eller sogn med sognkode sognkode.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
stednavnStringJa

Et helt eller dele af et stednavn fx "Nykøbing". 
Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn fx "Nykø*", "*bing" og "*købi*".
Søgning udelukkende med * er også muligt

stedkatStringNejStednavne kategori fx "By" og "Fortidsminde". Der kan angives wildcard som start og/eller sluttegn. Der skal angives minimum et tegn udover wildcard. Udelades værdien for stedkat(stedkat=NULL) søges i alle stednavne kategorier. Listen af kategorier fås med ressourcen stedkat
komkodeStringNejAfgræns søgning til en kommune med komkode fx 0370.
sognkodeStringNejAfgræns søgning til et sogn med sognkode fx "7472" (Everdrup).
geopStringNejPunktet anvendes til at sortere resultatet, således at nærmeste sted i resultatet i forhold til punktet defineret af geop kommer først, det næst nærmeste nummer to osv. Angives den ikke sorteres resultatet på anden vis, typisk i alfabetisk rækkefølge og efter kategori. Parameteren har således ingen betydning for udvælgelsen af steder, kun sorteringen. Bemærk, at afstanden beregnes fra punkt til centerpunktet af stedets omgivende rektangel.

Vis steder med navn Nykøbing og uden geometri.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedv2&stednavn=Nykøbing*

Vis steder startende med "Karre" i Næstved Kommune og uden geometri og output i XML.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedv2&stednavn=karre*&komkode=0370&f=xml

Vis steder med kategori By indeholdende "øbi" og medtag geometri.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedv2&stednavn=*øbi*&stedkat=By&geometry=true

Vis steder med navn Fladså i sognet Mogenstrup (7503) og vis geometri i geografiske koordinater.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedv2&stednavn=fladså*&sognkode=7503&geometry=true&outgeoref=EPSG:4326

Vis gårde med navn startende med Kat og vis resultater efter afstand til punktet 550000,6220000.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedv2&stednavn=kat*&stedkat=gård&geop=550000,6220000

Stedkat (stedkategori)

Med stedkategorier får man returneret en liste af stedkategorier. Stedkategorier anvendes i forbindelse med ressourcen sted.

Bemærk: Denne metode indeholder ikke geometri! Parametereren geometry er således uden betydning. Metoden understøtter ikke paging herunder parameterne hits, offset og count. Da metoden ikke indeholder geometri af nogen art understøttes ikke parameteren outgeoref! Eftersom der ikke er geometri i metoden, og da der ikke er tale om en metoder, der returnerer geografiske objekter er udvekslingsformatet blot JSON og ikke GeoJSON.

Returtype JSON (eksempel)

{
  [{
    "stedkategori" : "<stedkategori>"
  }]
}

Returtype XML (eksempel)

<ServiceResponse>
  <stedkategori>Ager/Mark</stedkategori>
  <stedkategori>Akvarium</stedkategori>
</ServiceResponse>
Vis stedkategorier.

https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=stedkat

 

Hoejde (Højde)

Med hoejde får du returneret højden til en given position.

Datagrundlaget er DHM/Terræn og DHM/overflade - Beskrivelse af datagrundlaget på sdfe.dk

Bemærk: Denne metode indeholder ikke geometri (kun en højde)! Parametereren geometry er således uden betydning. Metoden understøtter ikke paging herunder parameterne hits, offset og count. Parameteren outgeoref understøttes ikke. Eftersom der ikke er geometri i metoden, og da der ikke er tale om en metoder, der returnerer geografiske objekter, er udvekslingsformatet blot JSON og ikke GeoJSON.

Returtype JSON (eksempel)

{"hoejde": 64.69}

Returtype XML (eksempel)

<ServiceResponse>
  <hoejde>64.69</hoejde>
</ServiceResponse>

Find højde til position

Få returneret højden for en position defineret af geop i projektionen georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
elevationmodelStringNejkan antage værdien 'dtm' for terrænmodel data eller 'dsm' for overflademodel data. Default værdien hvis parameteren udelades er 'dtm'
georefStringNejProjektion som geop. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. Standard er EPSG:25832.
geopStringJaGeografisk position i form af en koordinat. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.

Find højde til EPSG:25832 punkt.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?elevationmodel=dtm&method=hoejde&geop=720122,6175038

https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?elevationmodel=dsm&method=hoejde&geop=720122,6175038

Find højde til EPSG:4326 punkt.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?elevationmodel=dtm&method=hoejde&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

Geopmulti (Højder for liste med punkter)

Med geopmulti får du returneret højden for en liste med punkter.
Max antal punkter: 50

Datagrundlaget er DHM/Terræn og DHM/overflade - Beskrivelse af datagrundlaget på sdfe.dk

Bemærk: Denne metode indeholder ikke geometri (kun en højde)! Parametereren geometry er således uden betydning. Metoden understøtter ikke paging herunder parameterne hits, offset og count. Parameteren outgeoref understøttes ikke. Eftersom der ikke er geometri i metoden, og da der ikke er tale om en metoder, der returnerer geografiske objekter, er udvekslingsformatet blot JSON og ikke GeoJSON.

Returtype JSON (eksempel)

{"geopmulti": [ 
  {"geop": "11.39683743,55.66003659,27.14359"}, 
  {"geop": "11.79683742,55.66003659,5.48224"} 
]}

 

Returtype XML (eksempel)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<geopmulti> 
   <geop>11.39683743,55.66003659,27.14359</geop> 
   <geop>11.79683742,55.66003659,5.48224</geop> 
</geopmulti>

Find højde til position

Få returneret højden for en position defineret af geop i projektionen georef.

ParameterTypeObl.Beskrivelse
elevationmodelStringNejkan antage værdien 'dtm' for terrænmodel data eller 'dsm' for overflademodel data. Default værdien hvis parameteren udelades er 'dtm'
georefStringNejProjektion som geop. Mulige værdier er EPSG:25832 og EPSG:4326. Standard er EPSG:25832.
geopStringJa

Liste med geografiske positioner i form af koordinater. Angives som easting,northing eller lat,lon med værdier jf. parameteren georef. Decimaler angives med punktum.
Benyt ; (semikolon) som separator mellem punkter


Find højder til EPSG:25832 punkter. Husk at ; skal have URL encoding/percent escape og derfor er %3B
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?elevationmodel=dtm&method=geopmulti&geop=720122,6175038%3B710122,6175038&elevationmodel=dtm

https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?elevationmodel=dtm&method=geopmulti&geop=720122,6175038%3B710122,6175038&elevationmodel=dsm

Find højder til EPSG:4326 punkter.
https://api.dataforsyningen.dk/RestGeokeys_v2?method=hoejde&geop=11.39683742,55.66003658&georef=EPSG:4326

 

Kodeeksempler

Matrikelsøgning med visning af resultat og geometri (skel) i OpenLayers